Menu

Vademecum • Academiejaar / Academische kalender

  Een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin van het volgende academiejaar. Het academiejaar is ingedeeld in 2 semesters van 13 weken (voor de meeste opleidingen 12 lesweken en 1 projectweek). De jaarkalender van de professionele en deze van de academische opleidingen bestaan telkens uit drie examenperiodes (januari, juni en september). Binnen bepaalde studietrajecten kunnen er afwijkingen zijn, welke afzonderlijk worden gecommuniceerd.

 • Academisch gerichte bacheloropleidingen

  Bacheloropleidingen, georganiseerd door universiteiten of hogescholen, die studenten brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder. Deze opleidingen hebben als hoofddoelstelling het doorstromen naar een masteropleiding en als aanvullende doelstelling het uitstromen naar de arbeidsmarkt.

 • Account

  Elke student heeft een persoonlijke account met HoGent e-mailadres,  gebruikersnaam en wachtwoord. Bij inschrijving op het studentensecretariaat ontvang je jouw accountnaam en inlogcode. Wanneer je al over een persoonlijk mailadres beschikt, kan je op eenvoudige wijze je berichten van het HoGent-adres doorsturen. Wanneer je je login vergeten bent kan je terecht op het studentensecretariaat.

 • Afstandsonderwijs

  Het onderwijs dat bijna uitsluitend met behulp van online leermiddelen wordt verstrekt, waardoor de student niet aan een bepaalde plaats van onderwijsverstrekking gebonden is. In de School of Arts kan je de opleiding interieurvormgeving volgen in een combinatie van contact- en afstandsonderwijs, gericht op volwassenen die niet in de mogelijkheid zijn om op regelmatige tijdstippen les te volgen.

 • Afstudeerbeurs

  De jaarlijkse afstudeerbeurs is een uitgelezen kans om kennis te maken met een hele resem bedrijven uit verschillende sectoren die op zoek zijn naar hoogopgeleide pas afgestudeerden. Je kunt er je CV laten analyseren door gespecialiseerde human resources professionals. Zo zet je volledig voorbereid je eerste stappen op de arbeidsmarkt. Ook als je na het behalen van je diploma liever nog verder studeert, kan je op de beurs terecht voor alle informatie over verdere studiemogelijkheden. De afstudeerbeurs vindt ieder jaar plaats in het voorjaar, net voor de start van de paasvakantie.

 • Afstudeerrichting

  Een differentiatie in een opleidingsprogramma met een studieomvang van ten minste 30 studiepunten. Bekijk hier de verschillende afstudeerrichtingen die de School of Arts aanbiedt.

 • Afwezigheden docent

  Afwezigheden van docenten worden via Chamilo gecommuniceerd in de kalender van de algemene cursus Studentenaangelegenheden, en op het beeldscherm in het onthaal van de Campus Bijloke en Campus Grote Sikkel.

 • Afwezigheden student

  Afwezigheden bij verplichte onderwijsactiviteiten moeten steeds gewettigd worden. Tijdens examenperiodes moeten alle afwezigheden telefonisch gemeld en geattesteerd worden om aanspraak te kunnen maken op inhaalexamens. Bij afwezigheid omwille van medische redenen dien je een gedateerd doktersattest in via de afwezigheidsmodule in Ibamaflex. Bij afwezigheid op onderwijsactiviteiten is het zinvol de docent zelf op de hoogte te brengen van je afwezigheid.

 • Alumni

  Oud-studenten kunnen zich hier registreren voor de online HoGent nieuwsbrief. Vanuit School of Arts ontvangen Alumni op regelmatige basis uitnodigingen voor evenementen gelinkt aan hun afstudeerrichting.

 • Apollo

  Apollo is de studentenvereniging van het Koninklijk Conservatorium.

 • Artistieke werking

  De vele concerten, lezingen, evenementen en tentoonstellingen, georganiseerd door School of Arts, vallen onder de noemer artistieke werking. De ontwikkeling en beoefening van de kunsten, al dan niet gekoppeld aan maatschappelijke dienstverlening, vormt de derde pijler van de School of Arts, naast onderwijs en onderzoek.

 • Associatie Universiteit Gent

  De Hogeschool Gent maakt sinds 2003 deel uit van de Associatie Universiteit Gent (AUGent), die op het vlak van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en infrastructuur de krachten van vier partnerinstellingen (Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen en Arteveldehogeschool) in Oost- en West-Vlaanderen bundelt.

 • Ateliergeld
 • Bachelor na bachelor (banaba)

  Een banaba is een voortgezette, gespecialiseerde opleiding die aansluit bij een initiële bacheloropleiding en waarvan de studieomvang ten minste 60 studiepunten bedraagt. School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium biedt de bachelor na bachelor in Landschapsontwikkeling aan.

 • Bacheloropleiding

  Een opleiding in het academisch onderwijs of in het hoger professioneel onderwijs, die aansluit bij het secundair onderwijs, en waarvan de studieomvang ten minste 180 studiepunten bedraagt.

 • Bachelorproef

  De bachelorproef is het eindwerk van een professioneel gerichte bacheloropleiding. De bachelorproef vertrekt vanuit een heldere en onderbouwde probleemstelling of onderzoeksvraag die relevant is voor het werkveld en die waar mogelijk in een internationaal perspectief wordt geplaatst.

 • Bekwaamheidsonderzoek
 • Betaald educatief verlof

  Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. Als je hier gebruik van wenst te maken levert het studentensecretariaat bij inschrijving een attest van regelmatige inschrijving aan. De student dient zijn/haar aanwezigheid in de lessen na afronding van elk semester te bevestigen om in aanmerking te komen voor dit stelsel.

 • Beurstariefstudent

  Een student die een studiefinanciering ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap of beantwoordt aan de financiële criteria voor het verkrijgen van een studiefinanciering, de Belgische nationaliteit heeft of behoort tot één van de categorieën van uitzondering, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap. Studenten met een DGOS- of BTC-beurs, of een beurs in de programma’s van de ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Interuniversitaire Raad komen ook in aanmerking. Voor meer informatie betreffende studietoelagen kan je hier terecht.

 • Bewijs van bekwaamheid
 • Bijlokesite

  Op deze site is de administratieve zetel van de School of Arts Gent gehuisvest. De meeste afstudeerrichtingen van KASK en ook de afstudeerrichtingen drama en muziekproductie vind je er terug. Verder een groot aantal actoren uit het artistieke veld zoals LOD muziektheater, Compagnie C de la B, STAM, Muziekcentrum De Bijloke. Verder is ook de Operastudio Vlaanderen op de campus gevestigd, naast talrijke organisaties op vlak van kunst en cultuur o.m. Kunstwerk(t), Spectra,  Barokorkest B’Rock, Gentse Gidsen.

 • Bijlokestudio

  Een perfect uitgeruste opnamestudio gelegen op de Bijlokecampus met een capaciteit tot vijftig muzikanten. De Bijlokestudio staat open voor extern verhuur.

 • Bijna beursstudent

  Een student die geen studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, maar waarvan het referentie-inkomen ten hoogste 3.053,90 euro boven de financiële maximumgrens bepaald in de regelgeving betreffende de studietoelagen ligt. Het bedrag van 3.053,90 euro wordt geïndexeerd overeenkomstig artikel II.218 van de Codex Hoger Onderwijs. De referentiedatum voor de jaarlijkse aanpassing is 1 september 2015. Meer informatie vind je hier.

 • Bijzondere studiekosten

  Alle studenten betalen bij inschrijving naast het door de Hogeschool Gent vastgestelde studiegeld bijzondere studiekosten, in de vorm van ateliergeld of studiogeld. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de gekozen studierichting, bekijk hier het overzicht per opleiding. Deze bijzondere studiekosten worden aangewend voor cursussen, software, herstellingen, deelname in de kosten van materiaal en/of studiereizen.

 • Bijzonder statuut

  De Hogeschool Gent onderscheidt vier categorieën van studenten met een bijzonder statuut: topsporter, student-ondernemer, student-kunstbeoefenaar en student met een mandaat. Het verkrijgen van individuele onderwijs- en examenmaatregelen gebeurt op uitdrukkelijke en individuele vraag van de student. Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de studietrajectbegeleider vóór de start van de onderwijs- en/of examenactiviteiten.

 • Boxmagazine

  Boxmagazine is het online-studentenmagazine van de Hogeschool Gent en wordt uitgebracht door de HGSR. Dit magazine verschijnt 4 keer per jaar. Het team staat het hele jaar open voor nieuwe, geïnteresseerde creatieve zielen.

 • Chamilo

  Elektronisch leerplatform van de Hogeschool Gent waar studenten informatie en documentatie kunnen raadplegen, oefeningen indienen en met de lesgevers en/of medestudenten communiceren.

 • Concerten jazz en pop

  De projectwerking jazz, pop en muziekproductie van het Conservatorium concentreert zich op het mogelijk maken van concerten, jams en masterclasses voor onze muzikanten en producers in opleiding en op de organisatie van studiereizen en masterclasses. De School of Arts zocht ook in 2017 voor elk initiatief de juiste partner en integreerde haar concerten en jams in bestaande concertreeksen van grote en kleine cultuurhuizen. Zo was er de jaarlijkse samenwerking met Gent Jazz waar de studenten muziek een coachingproject doorliepen en een podium kregen op het festival. Met Trefpunt vzw werden regelmatig concerten opgezet, onder andere De Nieuwelingen. De jazz jams vonden hun thuis in Muziekcentrum De Bijloke, terwijl de wekelijkse popjams georganiseerd werden in Bar Wilson van Nest.

 • CONS Live!

  De voorbereidingsdag op de toelatingsproeven aan het Koninklijk Conservatorium. Geïnteresseerde kandidaat-studenten ontvangen allerlei informatie over wat ze kunnen verwachten van de opleidingen. Ook wordt nagegaan of ze het artistieke niveau halen dat van hen verwacht wordt om toegelaten te worden. De mogelijkheid bestaat om een individuele instrumentles te volgen. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht via conslive@HoGent.be.

 • Coördinator

  De coördinatoren fungeren als aanspreekpunt, en staan in voor de organisatie van praktijkopleidingsonderdelen en opleidingsonderdeel-overschrijdende activiteiten. Per opleiding of afstudeerrichting is er een coördinator, uitgesplitst in bachelor- en/of mastercoördinatoren. In de professionele bacheloropleidingen zijn er jaarcoördinatoren.

 • Credit

  Wanneer je geslaagd bent voor een opleidingsonderdeel worden de studiepunten omgezet in credits en verwerf je een creditbewijs. Credits zijn dus verworven studiepunten verbonden aan een opleidingsonderdeel. Wanneer je alle creditbewijzen van een bepaalde opleiding hebt behaald, verwerf je het diploma van die opleiding.

 • Creditbewijs

  Een document of registratie ter erkenning van het feit dat een student op basis van een examen de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven.

 • Creditcontract

  Het contract dat de student ondertekent bij inschrijving met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen. Niet alle opleidingsonderdelen zijn toegankelijk via creditcontract.

 • Curriculum

  Een curriculum wordt als overkoepelende term gebruikt voor opleiding, opleidingstraject en studieprogramma. Elke student ondertekent via Ibamaflex bij wijze van goedkeuring elk nieuw of aangepast studietraject. Het digitaal ondertekenen van het curriculum is één van de voorwaarden om in orde te zijn met de inschrijving en geldt eveneens als inschrijving om aan de examens te mogen deelnemen.

 • Cursusdienst

  Studenten kunnen hun cursussen online bestellen en krijgen een e-mailbericht wanneer deze klaar liggen in de cursusdienst van het studentensecretariaat. Je kan elke cursus slechts eenmaal bestellen. Afhalen kan enkel op vertoon van de studentenkaart. Contactpersoon cursusdienst: Katty.Lemahieu@hogent.be.

 • Decaan

  De decaan is het hoofd van de School of Arts (KASK en Koninklijk Conservatorium).

 • Diploma

  Een document dat aan de student die slaagt voor een bacheloropleiding, bachelor na bacheloropleiding, een masteropleiding, een master na masteropleiding of een specifieke lerarenopleiding wordt uitgereikt.

 • Diplomacontract

  Het contract dat de student ondertekent bij de inschrijving met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of met het oog op het behalen van een getuigschrift voor een schakelprogramma, een voorbereidingsprogramma of een postgraduaatsopleiding. Met een diplomacontract volg je de voorziene onderwijsactiviteiten (les, praktijk, stage) en leg je examens af. Dit is de meest voorkomende contractkeuze, zeker voor starters in het hoger onderwijs.

 • Diplomajaar

  Het academiejaar waarin de student aan de voorwaarden voldoet om een diploma of getuigschrift te behalen.

 • Doctoreren in de kunsten

  Na de bachelor- en master-opleiding kan een student in een derde cyclus een doctoraat in de kunsten behalen, in samenwerking met Universiteit Gent. Het doctoraat in de kunsten onderscheidt zich van andere doctoraten omdat het zowel een artistiek als een discursief luik bevat. Centraal staat de artistieke of ontwerp-praktijk en het onderzoek dat zich binnen die praktijk afspeelt.

 • Draadloos internet

  HgSecure is een beveiligd draadloos netwerk bedoeld voor alle studenten en personeelsleden van de Hogeschool Gent. Na het inloggen krijg je niet alleen toegang tot het internet, maar ook tot alle belangrijke interne applicaties van de Hogeschool Gent.

 • ECTS

  Het European Credit Transfer and Accumulation System of kortweg ECTS werd door de Europese Commissie ontwikkeld om een gemeenschappelijke procedure te kunnen garanderen bij de academische erkenning van buitenlandse studieresultaten. Het systeem is gebaseerd op de werkbelasting voor de student om de doelstellingen van een bepaald programma te bereiken, en kan geraadpleegd worden in de studiefiches.

 • Eerder verworven competenties (EVC)

  Eerder verworven competenties zijn het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die je hebt verworven in de praktijk, die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Dit kan van toepassing zijn als je al enkele jaren werkervaring hebt of als je bepaalde cursussen hebt gevolgd. Via de EVC-procedure is het mogelijk om deze praktijkervaring om te zetten in ‘bewijzen van bekwaamheid’, die op hun beurt vaak in aanmerking worden genomen voor vrijstellingen. Voor meer informatie kan je terecht bij de studie- en trajectbegeleider van de opleiding die je volgt.

 • Eerder verworven kwalificaties (EVK)

  Eerder verworven kwalificaties omvatten elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, voor zover het niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de kwalificatie wenst te laten gelden. Je kunt pas een vrijstelling krijgen via EVK als je eerder behaalde studiebewijzen inhoudelijk voldoende aansluiten bij het opleidingsonderdeel of de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Voor meer informatie kan je terecht bij de studie- en trajectbegeleider van de opleiding die je volgt.

 • English master

  De opleidingen drama, beeldende en audiovisuele kunsten, en muziek hebben naast een Nederlandstalige master ook een volledig Engelstalige pendant. Er zijn geen verschillen tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige master op gebied van curriculum, competenties, leerinhouden en organisatie.

 • Erasmus+

  Het doel van het Erasmus programma is om uitwisselingen van studenten te bevorderen. Je krijgt als student de mogelijkheid om een gedeelte van je studieperiode en/of stage in een ander Europees land door te brengen zonder dat het behalen van je diploma binnen de voorziene termijn in het gedrang komt. Een Erasmusdeelname vraagt wat voorbereiding, maar je krijgt de nodige begeleiding binnen je opleiding en bij de dienst studentenaangelegenheden. Voor je buitenlandse studie of stage kan je een Erasmus+ beurs aanvragen.

 • Erasmus Belgica

  Erasmus Belgica is een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap van België om de mobiliteit van de studenten hoger onderwijs tussen de Gemeenschappen binnen België te bevorderen. Het biedt aan universiteitsstudenten of hogeschoolstudenten de mogelijkheid om een gedeelte van hun opleiding aan een universiteit of een hogeschool in een andere Gemeenschap door te brengen. Wie onder het Erasmus Belgica programma een mobiliteit onderneemt kan hiervoor een beurs aanvragen.

 • Examen

  Elke evaluatie van de mate waarin een student de competenties, verbonden aan een (deel)opleidingsonderdeel, heeft verworven. Bij evaluaties in de examenperiode tekent de student de examenlijst als bewijs dat hij het examen heeft afgelegd.

 • Examenbeslissing

  Elke beslissing die een eindoordeel inhoudt over het voldoen voor een opleidingsonderdeel, meerdere opleidingsonderdelen van een opleiding, of een opleiding als geheel.

 • Examencommissie

  De examencommissie wordt samengesteld per opleiding en bestaat uit alle titularissen betrokken bij de opleidingsonderdelen van de opleiding. De examencommissie kan een niet-bindend studieadvies en bijkomende bindende studievoortgangsmaatregelen formuleren. Daarnaast kan de examencommissie
  beslissen om uitzonderlijke redenen voor een student toe te staan dat er voor opleidingsonderdelen waar geen tweede examenkans is voorzien, alsnog een tweede examenkans aan te bieden. De beraadslagingen van de examencommissie zijn geheim en achter gesloten deuren. De studenten raadplegen hun resultaten online via Ibamaflex. Bij twijfel aan de resultaten kan de student zich richten tot de ombudsdienst.

 • Examencontract

  Het contract dat de student ondertekent bij inschrijving voor het afleggen van examens met het oog op het behalen van een diploma van een opleiding, een getuigschrift van een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma, een getuigschrift van een postgraduaatopleiding of een creditbewijs voor één of meerdere opleidingsonderdelen. Inschrijven via examencontract enkel mogelijk na aanvraag en goedkeuring via de studietrajectbegeleider. Met een examencontract is het niet mogelijk om in te schrijven voor praktijkopleidingsonderdelen.

 • Examenperiodes / Examenzittijden

  Er zijn 3 examenperiodes en 2 zittijden. De eerste examenperiode van de eerste zittijd situeert zich na de kerstvakantie tot begin februari. De tweede examenperiode van de eerste zittijd situeert zich van begin mei tot begin juli. Studenten die voor een vak onvoldoende hebben in de eerste en/of in de tweede examenperiode van de eerste zittijd kunnen herkansen in de tweede zittijd (derde examenperiode) die zich situeert van eind augustus tot half september. De examenperiodes worden jaarlijks vastgelegd in de academische kalender. Voor bepaalde praktijkgerichte opleidingsonderdelen is geen tweede zittijd mogelijk, dit staat per opleiding in de studiefiches vermeld.

 • Examenregeling

  Minstens vijf weken voor de aanvang van elke examenperiode wordt de examenregeling bekend gemaakt via de website.

 • Examentuchtbeslissing

  Elke sanctie opgelegd naar aanleiding van examenfeiten zoals fraude.

 • Examinator

  Het onderwijzend personeelslid belast met het evalueren van een betrokken student.

 • Feedbackmoment

  Op het feedbackmoment staan examinatoren ter beschikking van de studenten om de resultaten van de afgelegde examens of jury te bespreken. Hierbij wordt aan de student terug gekoppeld over het examenresultaat met het oog op het bevorderen, verbeteren of bijsturen van de studieprestaties. Wie uitleg wenst over de examenresultaten heeft aanwezigheidsplicht op de geplande feedbackmomenten.

 • Fiets

  Via De Fietsambassade kan je een fiets huren. Zij organiseren op verschillende locaties mobiele fietsherstelplaatsen waar je zelf je fiets kan onderhouden en/of herstellen. Dat alles gebeurt aan een studentikoos tarief, in samenwerking met Stad Gent, de Hogescholen en de Universiteit Gent.

 • Fotokopiëren

  In de campus Hoogpoort en Bijloke zijn fotokopieertoestellen beschikbaar, te gebruiken met via opwaardering van de studentenkaart.

 • Functiebeperking

  Een student met een functiebeperking is een student bij wie een blijvende of langdurige uitval is (minstens 12 maanden effectieve uitval en/of een uitval van 12 maanden die in de toekomst te voorzien is) op een of meerdere lichaamsfuncties opgesomd in de International Classification of Functioning (ICF). In bepaalde gevallen kan je voor het afleggen van examens, het studeren van een opleidingsonderdeel of het participeren aan projecten individuele onderwijs- en examenmaatregelen verkrijgen. Dit gebeurt op basis van een tijdige aanvraag van de student bij de studietrajectbegeleider.

 • Gebruiksrecht

  School of Arts KASK Conservatorium krijgt een gebruiksrecht van het werk van de student in het kader van communicatie over de school en de opleidingen, maar ook voor tentoonstellingen en voorstellingen.

 • Geïndividualiseerd traject

  Een studietraject op maat waarbij een student opleidingsonderdelen opneemt of vrijstellingen heeft uit verschillende modeltrajecten binnen dezelfde opleiding. Bij de samenstelling van een geïndividualiseerd traject houdt de studietrajectbegeleider met een aantal factoren rekening, onder meer met de volgtijdelijkheid van opleidingsonderdelen.

 • Gelijktijdigheid

  De verplichting om binnen een zelfde academiejaar of binnen een semester twee of meerdere opleidingsonderdelen samen te volgen.

 • Generatiestudent

  Een generatiestudent is een student die zich in een bepaald academiejaar voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaamse hoger onderwijs. Het statuut van generatiestudent geldt voor dat volledige academiejaar.

 • Gentsche Festspiele

  In juli vindt het zomerfestival Gentsche Festspiele plaats, een vaste waarde tijdens de Gentse Feesten bestaande uit de Gentse Vleugels, het Internationaal Kamermuziekfestival van Timur Sergeyenia, een avondprogrammatie, schoonzicht en kindervoorstellingen.

 • Getuigschrift

  Het document dat op het einde van een schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of postgraduaatsopleiding aan een voor het geheel van de opleiding geslaagde student wordt uitgereikt.

 • Graad

  Aanduiding van bachelor of master verleend op het einde van een opleiding, dus na het afstuderen met de uitreiking van een diploma.

 • Graad van verdienste

  Bijzondere vermelding die uitdrukt in welke mate de competenties van een opleiding verwezenlijkt zijn. Een graad van verdienste voor een diploma wordt automatisch toegekend volgens de principes: geslaagd met de grootste onderscheiding met 82,5% of meer, geslaagd met grote onderscheiding met 75% of meer, geslaagd met onderscheiding met 67,5% of meer en geslaagd op voldoende wijze indien minder dan 67,5%. Een graad van verdienste kan niet worden toegekend wanneer een student voor minder dan 30 studiepunten examenresultaten heeft behaald.

 • Graduation

  Het jaarlijkse afstudeerfestival van de School of Arts waar je heel de maand juni op verschillende locaties in Gent de afstudeerwerken van de studenten kan zien, zoals de jaarlijkse modeshow of het KASK dramafestival. Jaarlijks presenteert de school een overzicht van afstudeerprojecten van studenten, afgeronde onderzoeken en artistieke werkingen in een graduation publicatie.

 • Helpdesk

  Het Steunpunt ICT biedt eerstelijnsondersteuning voor hard- & softwareproblemen en is alle dagen geopend van 8u30 tot 13u30. Het steunpunt kan je vinden in de eerste lokaaltjes naast atelier 1 en is te bereiken via steunpuntict@hogent.be.

 • Heroriëntering

  Als je wil wijzigen van traject of afstudeerrichting neem je contact op met de studietrajectbegeleider. Dit doe je best vóór de start van het nieuwe academiejaar.

 • HGSR

  De Hogeschool Gent Studentenraad (HGSR) adviseert het beleid van de Hogeschool Gent over beleidsaangelegenheden waar de student belang bij heeft.

 • Hogeronderwijsregister (HOR)

  Een register van alle bachelor- en masteropleidingen die worden georganiseerd.

 • Hortecta

  Studentenclub voor landschaps- en tuinarchitectuur, interieurvormgeving, landschapsontwikkeling en agro- en biotechnologie.

 • Houtatelier

  Studenten kunnen na een korte technische opleiding onder begeleiding gebruik maken van het houtatelier met professionele machines op de campus Bijloke. Reservatie of ontlenen van materiaal kan online

 • Ibamaflex

  Online applicatie in het kader van de studentenadministratie, voornamelijk gebruikt voor het raadplegen van studie en examenresultaten en studie-efficiëntie. Ibamaflex bevat een e-postbus voor het uitwisselen van administratieve documenten. De handleiding kan je terugvinden op de algemene cursus studentenaangelegenheden via Chamilo.

 • Individuele onderwijs- en examenmaatregelen

  Individuele onderwijs- en examenmaatregelen zijn redelijke aanpassingen op maat om gelijkheid van kansen voor alle studenten te waarborgen. Zo kan iedereen volwaardig participeren aan onderwijs- en examenactiviteiten. Je kan deze maatregelen aanvragen bij de studietrajectbegeleider op basis van een geattesteerde functiebeperking, een attest bijzonder statuut, om medische redenen of in geval van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden.

 • Inhaalexamen

  Wanneer de afwezigheid gewettigd is, kan de student een inhaalexamen aanvragen volgens de gecommuniceerde richtlijnen. Een inhaalexamen wordt georganiseerd op een ander tijdstip en/of in een andere vorm. Studenten die de gecommuniceerde procedure niet volgen kunnen niet in aanmerking komen voor een inhaalexamen. De School of Arts kan het inhalen van examens beperken tot vastgelegde inhaalmomenten. Het aantal mogelijke inhaalexamens per student per examenperiode kan beperkt en/of geweigerd worden op basis van de praktische en organisatorische uitvoerbaarheid. Voor een ingepland inhaalexamen kan geen nieuw inhaalexamen aangevraagd worden (zie Onderwijs en Examenregeling).

 • Initiële bacheloropleiding

  Een bacheloropleiding van minimum 180 studiepunten.

 • Initiële masteropleiding

  Een masteropleiding die aansluit op een academisch gerichte bacheloropleiding en waarvan de studieomvang minimum 60 studiepunten bedraagt.

 • Inschrijven / herinschrijven

  Om te kunnen inschrijven op het studentensecretariaat moet je voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, inclusief de taalvoorwaarden. Kandidaat-studenten voor de opleidingen drama, muziek, audiovisuele en beeldende kunsten dienen eerst deel te nemen aan de toelatingsproeven. Inschrijven kan pas na slagen voor de toelatingsproef. Herinschrijving gebeurt steeds elektronisch door het invullen van de studieprogramma-aanvraag in Ibamaflex.

 • Intellectuele eigendomsrechten

  Vermogensrechten op onderzoeksresultaten of auteursrechten op een ingediend eindwerk/scriptie/bachelorproef/masterproef. Deze rechten worden uitgebreid beschreven in de onderwijs- en examenregeling.

 • Jaarprogramma

  Een opleidingsonderdeel of een geheel van opleidingsonderdelen waarvoor de student in een bepaald academiejaar ingeschreven is en een contract heeft afgesloten.

 • Jury

  Voor de beoordeling van werkstukken, praktijkgerichte opleidingsonderdelen en andere opleidingsonderdelen met permanente evaluatie, kan er een examenjury worden samengesteld. De examenjury bestaat uit een verantwoordelijke titularis, leden van het onderwijzend personeel en/of externe juryleden. De samenstelling van de examenjury’s gebeurt volgens de onderwijs- en examenregeling; de leden worden vermeld op de examenroosters.

 • KASK

  De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) is één van de oudste instellingen voor hoger onderwijs in Gent. Zij werd opgericht in 1751 door de kunstschilder Philippe-Carel Marissal. De ateliers tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst en grafiek hebben tot vandaag een centrale plaats in het opleidingsaanbod. Ze werden doorheen de tijd aangevuld met nieuwe opleidingstrajecten zoals installatie- of mediakunst, fotografie, animatiefilm en film, maar evengoed op vlak van design en vormgeving, drama of landschapsarchitectuur.

 • KASKcafé

  In het Cloquetgebouw is het KASKcafé gevestigd waar iedereen welkom is voor een warme of koude maaltijd. Het KASKcafé is elke weekdag geopend van 10u tot 20u30 (uitgezonderd op vrijdag tot 17u).

 • KASKcinema

  De campus beschikt over een volledig uitgeruste cinemazaal met 86 zitplaatsen. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond heeft KASKcinema een programmatie met eigenzinnige en grensverleggende films. KASKcinema is een initiatief van de School of Arts en werkt samen met verschillende culturele partners zoals Courtisane, Film-Plateau, Filmfestival Gent, S.M.A.K., Vooruit en Filemon.

 • KASKdramafestival

  Het dramafestival presenteert tijdens de graduation week afstudeerwerken van masterstudenten drama, multimediale vormgeving en enkele bachelorwerken die tijdens het afgelopen academiejaar stof deden opwaaien. Averechts en klassiek drama, installaties, performances, cross-overs en multidisciplinair werk.

 • KASKlezingen

  Per academiejaar worden er twee reeksen van KASKlezingen georganiseerd, in het najaar en het voorjaar, met vooraanstaande sprekers in de domeinen van beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, vormgeving, muziek of drama. De lezingen vinden telkens plaats op donderdagavond in het anatomisch auditorium Cirque op de campus Bijloke (tenzij anders aangekondigd), en zijn - mits online registratie - gratis toegankelijk voor een breed publiek.

 • KASK Live!

  Kandidaten voor de opleidingen interieurvormgeving en landschaps-en tuinarchitectuur kunnen doorheen het jaar deelnemen aan de LIVE-momenten. Op die dagen kan je les volgen en ervaren hoe het er aan toegaat in de professionele bacheloropleidingen.

 • Kinderbijslag

  De kinderbijslag is een bijdrage aan de ouders in de kosten van opvoeding en onderhoud van de kinderen. Je hebt recht op kinderbijslag op voorwaarde dat je tijdens het academiejaar ingeschreven bent en blijft voor minstens 27 studiepunten, met een diploma-, credit- en/of examencontract tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt. Als je werkt tijdens je studies, kan je de kinderbijslag verliezen.

 • KIOSK

  In het voormalig anatomisch theater van het gerestaureerde Instituut Cloquet op de Bijlokesite bevindt zich een expositieruimte voor actuele beeldende kunst met werk van opkomende nationale en internationale kunstenaars.

 • KMO portefeuille

  Via de kmo-portefeuille kan je als zelfstandig ondernemer jaarlijks tot €10.000 of €15.000 subsidies krijgen voor een opleiding die je volgt. De inhoud van de opleiding dient aan te sluiten bij één van de kernprocessen van je onderneming.

 • Koninklijk Conservatorium

  Het Koninklijk Conservatorium werd opgericht in 1835 door Joseph-Martin Mengal. In 1835 werden aan Mengals school meteen 300 leerlingen ingeschreven, een paar jaar later waren het er al 800. Iedereen kon er vanaf zijn tiende jaar terecht. In de 20e eeuw evolueerden de conservatoriumopleidingen tot hogere kunstopleidingen van academisch niveau voor kandidaten met een diploma middelbaar onderwijs. Jazz, popmuziek, muziekproductie en instrumentenbouw maken nu ook deel uit van het studieaanbod.

 • Kunstenbibliotheek

  Het historische Huis van de Abdis op de Bijlokecampus werd verbouwd tot een prachtige eigentijdse bibliotheek met collecties van de School of Arts van de HoGent, S.M.A.K., HISK, Design museum Gent, STAM en de Gentse Gidsen. Met het project Essential Reading beoogt de Kunstenbiblioteek de verdere uitbreiding, diversifiëring en verrijking van de collectie.

 • Lassi test

  De online Lassi test (learning and study strategy inventory test) is een programma waarmee je zelf je studiemethode in kaart kan brengen. De resultaten van de test kan je achteraf in alle discretie bespreken met de studietrajectbegeleider.

 • Leerkrediet

  Het totale pakket van studiepunten dat een student gedurende zijn studieloopbaan kan inzetten voor een inschrijving onder diplomacontract in een initiële bachelor- of masteropleiding of voor een opleidingsonderdeel onder creditcontract en dat naargelang het aantal studiepunten waarvoor de student zich inschrijft en welke hij verwerft, kan evolueren. Je kan de stand van het leerkrediet online raadplegen.

 • MAP

  Experimentele expositieruimte waar masterstudenten beeldende kunsten hun werk presenteren aan het publiek.

 • Master na master (manama)

  Een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding. Aan het Koninklijk Conservatorium kan je de master na master Hedendaagse Muziek volgen in samenwerking met ensembles Ictus en Spectra.

 • Masteropleiding

  Masteropleidingen sluiten aan op bacheloropleidingen in het academisch onderwijs of volgen op andere masteropleidingen. De studieomvang een masteropleiding bedraagt ten minste 60 studiepunten. Masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde artistieke inzichten en onderzoekscompetenties. Een master wordt telkens afgesloten met een masterproef.

 • Masterproef

  Een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt afgesloten. De studieomvang van een masterproef uitgedrukt in studiepunten is gelijk aan ten minste één vijfde van het totaal aantal studiepunten van het opleidingsprogramma met een minimum van 15 studiepunten en een maximum van 30 studiepunten. Met een masterproef geeft een student blijk van het vermogen tot artistieke creatie. De masterproef reflecteert een probleemstelling of onderzoeksvraag, die relevant is voor het kunstenveld en die in een internationaal perspectief wordt geplaatst. Het werkstuk weerspiegelt de academische ingesteldheid van de student: het getuigt van een onderzoekende houding in functie van de ontwikkeling van een eigen klank- en beeldtaal, van dramatische expressie, met openheid voor vernieuwing op technisch en artistiek vlak.

 • Masterseminaries

  De masterseminaries zijn opgenomen in het masterprogramma als specifieke leervorm waarbij theoretische inhouden binnen een flexibele en open werkvorm worden overgedragen, met ruimte voor interventie van studenten en dialoog. Masterseminaries zijn probleemgericht en thematisch van aard. Afhankelijk van de opleiding neemt elke student een tot drie theoretische masterseminaries op. Deze seminaries worden gekozen, afhankelijk van de theoretische behoeftes die de student ondervindt tijdens het studietraject, vanuit de artistieke praktijk en theoretische interesses van de student.

 • Mastervoorstel

  Het mastervoorstel geeft aan wat het startpunt is van het artistiek onderzoek dat de student wil aangaan in de masterproef. Het is tevens het document bij uitstek waarmee masterstudenten bij potentiële mentoren polsen met betrekking tot een mogelijk mentorschap.

 • Masterworks

  Jaarlijks worden naar aanleiding van het Graduation festival de werken van de afgestudeerde studenten Muziekproductie uitgebracht op vinyl. Elke nieuwe Masterwork LP wordt live voorgesteld aan het publiek.

 • Mentor

  Een persoonlijke begeleider van de masterproef en/of scriptie van een bepaalde student.  Elke student die ingeschreven is voor de masterproef en/of scriptie heeft minstens één mentor.  Personeelsleden van de School of Arts die in hun opdracht studenten binnen de masterproef en/of scriptie begeleiden worden interne mentoren genoemd.  Na goedkeuring van de interne mentoren kan de student ook een persoonlijke begeleider hebben die geen personeelslid is van de School of Arts.  Deze begeleider is een externe mentor.

 • Minor

  Vanaf tweede of derde bachelor voorziet het programma in de academisch gerichte opleidingen de zogenaamde ‘minor’. De minors worden gekozen door de student. Zij bieden de student de mogelijkheid een persoonlijk accent te leggen in de opleiding, door bepaalde leemtes in de eigen competenties bij te werken (initiaties), door op verkenning te gaan in andere ateliers en in andere media dan die van het hoofdatelier (opleidingsonderdelen atelier), of door voeding te geven aan reflectie  (lezingen, theoretische en projectmatige opleidingsonderdelen). We spreken van minors omdat je er als student voor kiest in relatie tot en in functie van je artistieke ontwikkeling binnen de praktijkgerichte opleidingsonderdelen.

 • MIRYcafé

  In het MIRYcafé kan je voor of na een concert terecht voor een drankje. Het MIRYcafé is geopend van 14u tot 2u.

 • MIRYconcerten

  Miry, de concertzaal van het Conservatorium, biedt een podium aan heel wat internationale professionele ensembles en solisten, waaronder alumni of docenten muziek. De School of Arts organiseert verschillende concertreeksen waar je als jong musicus een podium aangeboden krijgt. In bepaalde periodes van het academiejaar wordt in functie van een grote productie (orkest, opera) gewerkt.

 • Modeltraject

  Een door de instelling vooraf uitgetekend traject voor een groep van studenten.

 • Movement

  Modeshow met de afstudeerwerken van de studenten mode, bezocht door zowel specialisten uit het werkveld als door een ruimer publiek.

 • Niet-periodegebonden evaluatie

  Een evaluatie van de studieprestaties tijdens de periodes voor onderwijs- en studieactiviteiten, zoals voorzien in de academische kalender.

 • Ombudspersoon

  Studenten die klachten hebben of zich onredelijk of onbillijk behandeld voelen, kunnen zich steeds richten tot de ombudspersoon van de School of Arts.  De ombudspersoon zal in eerste instantie luisteren naar de student en verder in alle discretie optreden.  Daarbij behandelt en onderzoekt de ombudspersoon de grieven van de student alsook kan hij/zij als bemiddelaar optreden bij geschillen tussen de student en personeelsleden van de School of Arts.  De ombudspersoon tracht vanuit de geformuleerde klacht oplossingen te bereiken in het belang van alle partijen. 

  De School of Arts heeft twee ombudspersonen en beiden zijn toegewezen aan bepaalde opleidingen en/of afstudeerrichtingen.  De student richt zijn klacht tot de ombudspersoon die aan zijn/haar opleiding of afstudeerrichting is toegewezen.  Indien de student dit echter opportuun acht, mag hij /zij zich ook richten tot de andere ombudspersoon.

  Ombudspersonen School of Arts:

  Alle studenten uitgezonderd studenten grafisch ontwerp:
  Marc Popelier – marc.popelier@hogent.be – tel : 0473/97 79 39

  Studenten grafisch ontwerp:
  Véronique Govaert – veronique.govaert@hogent.be

 • Onderwijs- en examenregeling

  De onderwijs- en examenregeling bestaat uit een onderwijsregeling, met daarin de belangrijkste kenmerken van de opleiding, waaronder inhoud en doelstellingen, en een examenregeling, met daarin de fundamentele aspecten van het examengebeuren, waaronder de periodes waarbinnen examens worden afgelegd en de organisatie van de examencommissies.

 • Onderzoek in de kunsten

  Het onderzoek in de kunsten gaat in op een bepaald aspect van de kunsten(praktijk). De resultaten van een onderzoek in de kunsten kunnen zowel artistiek als reflectief van aard zijn.

 • Onrust

  Het agendamagazine van KASK en Conservatorium, verkrijgbaar op de campussen en een aantal verdeelpunten in Gent en daarbuiten. We publiceren de artikels online.

 • Onthaalweek

  Nieuwe studenten maken kennis met de school en hun opleiding tijdens de onthaalweek, de derde week van september. Op het programma staan onder meer infosessies, workshops, rondleidingen en culturele activiteiten.

 • Opendeurdag

  Op de opendeurdag verneem je alles over onze opleidingen tijdens informatiesessies en kan de leslokalen, ateliers en infrastructuur bezoeken. Studenten brengen eigen werk en er zijn diverse speciale activiteiten. Kandidaten muziek kunnen die dag ook deelnemen aan CONSLive!.

 • Opleidingscheques

  Als werkstudent loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kan maken van opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap.  Heb je de opleidingscheques ontvangen, bezorg je deze op het studentensecretariaat van School of Arts.

 • Opleidingscommissie

  Per opleiding is er een opleidingscommissie (OC) die advies geeft aan de faculteit over het beleid en de organisatie van de opleiding in kwestie, voorgezeten door een OC-voorzitter en samengesteld uit leden van het onderwijzend personeel en studenten. Concreet staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van het onderwijs. De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en draagt verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.

 • Opleidingsonderdeel

  Een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Een opleidingsonderdeel kan samengesteld zijn uit verschillende deelopleidingsonderdelen. Examenresultaten van (deel)opleidingsonderdelen kunnen overgedragen worden naar een volgende examenkans binnen het lopende academiejaar of naar een volgend academiejaar.

 • Opleidingsprogramma

  Een opleiding heeft een studieomvang van 60 studiepunten of een veelvoud daarvan, met uitzondering van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs en de masteropleidingen, waarvoor een veelvoud van 30 mogelijk is. Het instellingsbestuur bepaalt voor elke opleiding een opleidingsprogramma dat bestaat uit een samenhangend geheel van opleidingsonderdelen.

 • Oriënteringsgesprek

  Externe kandidaat-studenten voor de master stromen in op basis van een oriënteringsgesprek. Ook masterstudenten die wensen te wijzigen van afstudeerrichting dienen een oriënteringsgesprek aan te vragen. De oriënteringscommissie evalueert elke aanvraag op basis van het mastervoorstel.

 • Participatiecommissie

  De participatiecommissie biedt in de School of Arts een forum voor studenten en geeft hen een stem. Ze bestaat uit studentenvertegenwoordigers uit de verschillende opleidingen binnen de School of Arts en behartigt de studentenbelangen door advies uit te brengen aan het beleid.

 • Periodegebonden evaluatie

  Een evaluatie van de studieprestaties tijdens de examenperiodes, zoals voorzien in de academische kalender.

 • Permanente evaluatie

  Permanente evaluatie is een regelmatige evaluatie van het leerproces van de student tijdens het academiejaar. Permanente evaluatie kan verschillende vormen aannemen: tussentijdse beoordeling, opdrachten, evaluatie van medewerking tijdens de les of aan een discussieforum,...

 • Plagiaat

  Het presenteren als een oorspronkelijk product en onder eigen naam van (een gedeelte van) een bron zonder bronvermelding. Plagiaat heeft betrekking op verschillende vormen van producten zoals het overnemen, samenvatten en/of vertalen van kleine of grote stukken tekst, figuren, tabellen, cijfermateriaal, foto, film, muziek, databestanden, ideeëngoed, tekstopbouw zonder duidelijke en correcte bronvermelding en zonder verwerking van de geciteerde stukken in het eigen werk.

 • Postgraduaat

  Een postgraduaatsopleiding bestaat uit ten minste 20 studiepunten en bouwt verder op de competenties die studenten hebben verworven in een bachelor- of masteropleiding. Een postgraduaat is sterk verankerd met het werkveld waardoor de opleidingen steeds actueel zijn en de opgedane kennis onmiddellijk bruikbaar is in de werkomgeving. De toelatingsvoorwaarden zijn verschillend per opleiding. Wanneer je een postgraduaat tot een goed einde brengt, ontvang je een getuigschrift.

 • Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO)

  De doelstellingen van dit onderzoek zijn de versterking van de relatie tussen onderwijs en onderzoek en het stimuleren van kennisoverdracht tussen verschillende opleidingen en met actoren uit het werkveld. Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt verricht door onderzoekers verbonden aan een professioneel gerichte bacheloropleiding.

 • Prijzen

  Op voorstel van de examencommissie worden aan laatstejaarsstudenten prijzen van stichtingen of prijzen voortvloeiend uit erfenissen en bestemd voor academiestudenten uitgedeeld. Deze worden tijdens de proclamatie van de masterstudenten bekendgemaakt.

 • Printen

  Studenten kunnen gebruik maken van diverse printfaciliteiten via het betaalsysteem met hun studentenkaart. De procedure om te fotokopiëren/printen kan je hier terugvinden.

 • Proclamatie

  De officiële bekendmaking van de examenresultaten.

 • Professioneel gerichte bacheloropleiding

  Een professioneel gerichte bacheloropleiding bereidt de student rechtstreeks voor op de arbeidsmarkt. Een professionele wordt afgesloten met een bachelorproef. Studenten die verder willen studeren kunnen een bachelor na bacheloropleiding volgen of via een schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding.

 • Projectweek

  Elk academiejaar worden er twee projectweken ingepland. In de projectweek worden geen theorielessen gegeven. Projectweken bieden de studenten de kans om deel te nemen aan activiteiten die jaar- of discipline-overschrijdend zijn en om zich in een bepaalde materie te verdiepen aan de hand van workshops, gastsprekers, samenwerkingen met externe partners, studiereizen,…enz.

 • Raad van de School of Arts

  School of Arts KASK Koninklijk Conservatorium wordt geleid door de Raad van de School of Arts. De raad beslist over belangrijke materies die ook studenten aanbelangen, zoals de verdeling van financiële middelen, investeringen, lesprogramma's, uurroosters, personeelsomkadering. Bovendien coördineert deze raad de bestuurstaken op het niveau van de School of Arts. De raad bestaat uit 6 verkozen personeelsleden, 3 verkozen studenten, 6 leden voorgedragen door de universiteit en 2 externen uit de sociale, culturele en economische wereld voorgedragen door de School of Arts.

 • Samengesteld opleidingsonderdeel

  Een opleidingsonderdeel dat bestaat uit minimum twee in het opleidingsprogramma gedefinieerde deelopleidingsonderdelen.

 • Schakelprogramma

  Een programma dat kan worden opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Het programma beoogt het bijbrengen van enige algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis.

 • Scriptie

  Een scriptie is een opleidingsonderdeel van de masteropleidingen waarin een schriftelijk werkstuk gemaakt wordt over een onderzoeksvraag in het kader van een specifiek onderwerp in een bepaald vakgebied. De scriptie kan in verband staan met de masterproef, maar fungeert als een autonoom onderzoek, waaruit blijkt dat de student in staat is om op een onderzoekende wijze nieuwe inzichten te ontwikkelen.

 • Studentenbevraging

  Kwaliteitszorg binnen School of Arts evalueert stelselmatig de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Zo worden eerstejaars onderworpen aan een instroombevraging. Deze bevraging peilt naar het studiekeuzeproces, de startcompetenties, de mate waarin van het ondersteuningsaanbod gebruik wordt gemaakt en de integratie in de opleiding en in de school.

 • Studentenkaart

  Deze kaart geeft recht op voordeeltarieven in restaurants, musea en sportvoorzieningen. Je gebruikt de studentenkaart ook voor het fotokopiëren/printen of voor de toegang tot bepaalde lokalen of voor het afhalen van cursussen.

 • Studentenraad

  De studentenraad op facultair niveau wordt de participatiecommissie genoemd. Daarnaast participeren studenten in het beleid van de School of Arts door hun deelname aan overlegorganen op het niveau van de vakgroepen of opleidingscommissies op het niveau van de opleidingen.

 • Studentenresto

  In de Bijlokecampus en in de Wijnaert kan je gebruik maken van een klassiek studentenrestaurant. Je kan er warme en koude maaltijden krijgen aan democratische prijzen. Daarnaast kan je op de Bijlokecampus alle weekdagen in het lunchcafé van KASK terecht.

 • Studentensecretariaat

  Het studentensecretariaat is gelegen op de gelijkvloerse verdieping van het Pauli-gebouw op de Bijlokecampus. Het studentensecretariaat is niet alleen de plaats waar je als nieuwe student inschrijft, maar ook een infopunt voor allerlei administratieve documenten en procedures gelinkt aan het onderwijsaanbod.

 • Studentenvoorzieningen (Stuvo)

  De studentenvoorzieningen van de HoGent, kortweg STUVO, bevorderen de gelijkwaardige toegang tot en de deelname van alle studenten aan het hoger onderwijs door middel van een ruime dienstverlening aan zorg, catering, huisvesting, sport, cultuur, mobiliteit en studentenwerking.

 • Student-kunstbeoefenaar

  Student die op professioneel niveau kunst beoefent, uitgezonderd studenten die een externe kunstbeoefening uitoefenen welke volledig aansluit bij hun opleiding of afstudeerrichting in de School of Arts KASK Koninklijk Conservatorium.

 • Student met een mandaat

  Student met een politiek mandaat, een mandaat in een bestuursorgaan of de studentenraad van de HoGent (HGSR) en/of de AUGent, een mandaat in een participatie- of opleidingscommissie van de HoGent of een mandaat in een raad, commissie of een werkgroep van de HoGent of buiten de HoGent, zoals Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

 • Student-ondernemer

  Student die beschikt over een ondernemingsnummer of een haalbaar businessplan/stappenplan om binnen het jaar een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden.

 • Studiebegeleiding

  Voor studiebegeleiding kan je terecht op de eerste verdieping van de Bijlokecampus. Je kan terecht bij de studiebegeleiders indien je problemen ondervindt met onder meer studiemethode, studieplanning, studiekeuze of faalangst. Tijdens het academiejaar worden ook verschillende gratis workshops aangeboden rond deze thema’s.

 • Studiecontract

  Als je je inschrijft voor een opleiding of een opleidingsonderdeel kies je voor een bepaald contract. Er zijn drie types: een diplomacontract, een creditcontract of een examencontract. Je volgt de opleiding van je keuze ook via een bepaald traject. Ook hier zijn er drie mogelijkheden: een modeltraject of een geïndividualiseerd traject. Daarnaast is het mogelijk dat je in bepaalde gevallen recht hebt op vrijstellingen.

 • Studiefiche

  De studiefiche beschrijft het onderwijs (doelstellingen, leerinhouden, competenties, onderwijsvormen, evaluatievormen,…) van een opleidingsonderdeel. De studiefiches zijn online per opleiding te raadplegen.

 • Studiegeld

  Het bedrag door de student te betalen voor de deelname aan onderwijsactiviteiten en/of examens, zoals beslist door het bestuurscollege. 

 • Studiepunt

  Een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. Concreet betekent dit dat een modeltraject van 60 studiepunten in de loop van het academiejaar van een student 1.500 à 1.800 uren investering vraagt (25 à 30 uur x 60 studiepunten).

 • Studietoelage

  Een studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap voor het helpen dragen van de studiekosten. Voor het hoger onderwijs houdt men in Vlaanderen onder meer rekening met de financiële draagkracht en de behaalde studieresultaten (bijvoorbeeld het behalen van credits naar rato van een aantal studiepunten). Voor meer informatie betreffende studietoelagen kan je terecht bij de dienst studentenvoorzieningen of bij Onderwijs Vlaanderen.

 • Studietraject

  De wijze waarop het opleidingsprogramma wordt geordend.

 • Studietrajectbegeleiding

  De studietrajectbegeleiders zijn nauw betrokken bij het instroom-, doorstroom- en uitstroombeleid van de opleidingen. Studenten kunnen na afspraak bij de studietrajectbegeleider terecht voor allerhande vragen in verband met het studieprogramma en hun studievoortgang. Studenten met een geïndividualiseerd traject kunnen hier terecht voor de samenstelling van hun curriculum. Je kan ook steeds een afspraak maken bij de studietrajectbegeleider voor algemene feedback omtrent je resultaten, vragen rond studieheroriëntering en stopzetten van je studies. Verder volgen studietrajectbegeleiders ook de studenten op die in aanmerking komen voor individuele onderwijs- en examenmaatregelen.

 • Studievoortgang

  De wijze waarop de student voortgang maakt in het studietraject via de deelname aan onderwijs en/of examens. De studievoortgang wordt gemeten door het verwerven van studiepunten.

 • Studievoortgangsbeslissing

  De examencommissie kan één van volgende beslissingen nemen
  - een examenbeslissing die, al dan niet op grond van een deliberatie, een eindoordeel inhoudt over het voldoen voor een opleidingsonderdeel, meerdere opleidingsonderdelen van een opleiding, of een opleiding als geheel;
  - een examentuchtbeslissing die een sanctie oplegt naar aanleiding van examenfeiten;
  - de toekenning van een bewijs van bekwaamheid, dat aangeeft dat een student op grond van eerder verworven competenties of eerder verworven kwalificaties bepaalde competenties heeft verworven;
  - de toekenning van een vrijstelling, die de verplichting opheft om over een opleidingsonderdeel examen af te leggen;
  - een beslissing die het volgen van een schakel- en/of voorbereidingsprogramma oplegt en de studieomvang van dergelijk programma vaststelt;
  - het opleggen van een maatregel van studievoortgangbewaking
  - het weigeren van het opnemen van een bepaald opleidingsonderdeel in het diplomacontract waarvoor de student die een geïndividualiseerd traject volgt, zich nog niet eerder heeft ingeschreven
  - een beslissing inzake gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma van hoger onderwijs met een Vlaams diploma van hoger onderwijs

 • Studium Generale

  Studium Generale is het podium van Hogeschool Gent dat universiteits- en hogeschoolstudenten, docenten en belangstellenden een forum biedt voor reflectie over maatschappij, kunst, cultuur en wetenschap. Zij doet dat door jaarlijks tien lezingen, discussies of podiumprogramma’s te organiseren. De lezingen vinden plaats in de Miry Concertzaal, telkens op dinsdagavond.

 • Taal

  Via de zelftest InstrumenTaal kan je op een eenvoudige manier nagaan of je over de nodige Nederlandse taalvaardigheden beschikt die van een beginnende bachelorstudent verwacht worden. De zelftest bestaat uit vijf onderdelen: spelling, zinsbouw en woordgebruik, lezen, tekstopbouw en woordenschat.

 • Titularis

  Het onderwijzend personeelslid dat optreedt als verantwoordelijke voor een opleidingsonderdeel.

 • Toelatingsonderzoek

  Kandidaat-studenten die niet beschikken over een diploma secundair onderwijs en 21 jaar of ouder zijn, kunnen deelnemen aan een toelatingsonderzoek om alsnog de kans te krijgen om in te schrijven. De leeftijdsvoorwaarde is niet van toepassing voor vluchtelingen en ontheemden, virtuozen en houders van een getuigschrift van het secundair na secundair. Voor meer info kan je terecht bij toelatingsonderzoek@hogent.be.

 • Toelatingsproef

  Wie wil inschrijven voor een academische bachelor audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, drama, muziek of solist hedendaagse muziek dient eerst te slagen voor een artistieke toelatingsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

 • Toetredingsovereenkomst

  Overeenkomst tussen de HoGent en de student, die de contractuele verhouding tussen de instelling en de student vorm geeft.

 • Topsporter

  Student die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden Statuut Topsporter AUGent.

 • Uitleendienst

  School of Arts heeft een uitleendienst voor klassieke instrumenten, maar eveneens voor audiovisueel opnamemateriaal, fotografisch en/of presentatiemateriaal. Online kan je de verschillende diensten en contactpersonen terugvinden.

 • Uitschrijven / wijzigen van inschrijving

  Om te garanderen dat het dossier met betrekking tot wijziging of stopzetting van een contract volledig in orde kan gebracht worden, dient de student respectievelijk vóór 16 november en vóór 1 maart een aanvraag tot wijziging van de inschrijving op het studentensecretariaat in te dienen. De student die de inschrijving wenst te wijzigen heeft hierover een gesprek met de trajectbegeleider.

 • Vakgroep

  Vakgroepen zijn organisatorische entiteiten die verwante onderzoeksgebieden binnen een faculteit groeperen. Deze worden bestuurlijk aangestuurd door de vakgroepraad. Aan het hoofd van de vakgroep staat een vakgroepvoorzitter. School of Arts telt zeven vakgroepen.

 • Volgtijdelijkheid

  De door de faculteit bepaalde regels inzake het gevolgd hebben van of het geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel of opleiding of het bezitten van de competenties vooraleer een student de toestemming krijgt tot inschrijving voor een ander opleidingsonderdeel of in een andere opleiding.

 • Voorbereidingsprogramma

  Een programma dat je moet volgen als je een ander academisch bachelordiploma hebt behaald dan het diploma dat rechtstreeks toelating geeft tot de masteropleiding die je wil volgen. Wanneer de omvang van het voorbereidingsprogramma niet te groot is kan je dit samen met de masteropleiding volgen. Een voorbereidingsprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma.

 • Vrijstelling

  Het is mogelijk dat je een bepaald opleidingsonderdeel al eerder hebt gevolgd of op een andere manier de vereiste competenties hebt verworven. In dat geval kan je een vrijstelling krijgen voor dat opleidingsonderdeel. De toekenning van vrijstellingen gebeurt op basis van een onderzoek naar eerder verworven kwalificaties of eerder verworven competenties. Dit bekwaamheidsonderzoek, gebeurt door de studietrajectbegeleider van de opleiding waarvoor de student is ingeschreven. Als je een vrijstelling hebt gekregen op basis een bewijs van bekwaamheid betekent dit dat je het opleidingsonderdeel niet meer hoeft te volgen en ook geen examen meer moet afleggen. Een bewijs van bekwaamheid is geldig binnen alle instellingen van de Associatie Universiteit Gent, evenals binnen elke instelling die met de validerende instantie een overeenkomst heeft gesloten.

 • Werkstudent

  Een werkstudent is een persoon die:
  - in het bezit is van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met een omvang van tenminste 80 uren per maand of in het bezit is van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende én de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgesteld traject naar werk en;
  - nog niet in het bezit is van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma en
  - ingeschreven wordt in een specifiek studietraject voor werkenden

 • Ziekte
 • Zoekertjes

  In de online cursus Studentenaangelegenheden worden regelmatig interessante jobmogelijkheden, audities, lezingen of wedstrijden gepubliceerd.

 • Zwarte zaal

  In de Zwarte Zaal, de in 2011 geopende polyvalente ruimte op de Bijlokecampus, vinden jaarlijks talloze artistieke producties onderdak. De zaal werkt niet met een vastomlijnd programma waardoor het mogelijk wordt om in te spelen op de pedagogische en artistieke behoeften van de opleidingen beeldende en audiovisuele kunsten en om samenwerkingen met andere kunstacademies of culturele organisaties op touw te zetten.